Yasuyuki Katofs homepage

 

Top

Vita

Publication

Research Interests

ΰ–Ύ: Macintosh HD:Users:ykato:WORK:homepage:face.jpg

E-mail: yasuyuki.kato[at]ap.t.u-tokyo.ac.jp
The latest update: Publication (Nov. 24, 2017)

Research Associate, Motome Group, Department of Applied Physics, University of Tokyo, Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, JAPAN

[Previous] Special Postdoctoral Researcher, Quantum Matter Theory Research TeamRIKEN Center for Emergent Matter Science (CEMS), 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama 351-0198, JAPAN

[Previous] Postdoctoral Fellow, Theoretical division, T-4&CNLS, Los Alamos National Labolatory, MS B258, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545, USA